รายละเอียดข้อปฏิบัติพื้นฐานสำหรับศูนย์สอบ


1. หน่วยงานที่สนใจสมัครเข้าเป็นศูนย์สอบ ต้องรับรองจำนวนผู้สมัครในศูนย์ของท่าน อย่างน้อยจำนวน 70 คน
2. หน่วยงานที่สมัครเป็นศูนย์สอบแล้ว ต้องรับสมัครและส่งใบสมัครกลับมาที่สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
3. หน่วยงานที่สมัครเป็นศูนย์สอบ ต้องดำเนินการจัดสอบตามวันและเวลาที่กำหนด โดยพร้อมเพียงกันทั้งประเทศ โดยสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยจะดำเนินการจัดส่งข้อสอบให้แก่ศูนย์สอบก่อนวันจัดสอบ
4. ศูนย์สอบดำเนินการส่งข้อสอบให้กับทางสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยภายหลังจากสอบเสร็จทันที

สนับสนุนโดย