ประกาศ! เลื่อนการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

posted by SUKEN Thailand| Published on 2022-02-23

             เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยได้มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศยกระดับเตือนภัย "โควิด-19" ระดับ 4 ทั่วประเทศงดไปที่เสี่ยง-เลี่ยงเดินทาง

             เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) รวมถึงมีความห่วงใยสุขภาพของผู้เข้าสอบ

             สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย จึงขอเลื่อนการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 อย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยคลี่คลายและสามารถจัดกิจกรรมได้ตามปกติ จึงจะมีการแจ้งประกาศสอบอีกครั้ง