31 ธันวาคม 2563 การขยายวันรับสมัครสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5
23 ธันวาคม 2563 การเลื่อนสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5
17 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาในการรับสมัครสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 (SUKEN THAILAND)
16 พฤศจิกายน 2563 การเปิดรับสมัครสอบ การสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5
9 พฤศจิกายน 2563 การเปิดรับสมัครการสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5
15 สิงหาคม 2563 รับสมัครเป็นศูนย์สอบ การจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 5
8 พฤศจิกายน 2563 การปฐมนิเทศศูนย์สอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ครั้งที่ 3
8 พฤศจิกายน 2563 การมอบเหรียญการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2
7 สิงหาคม 2563 โครงการ EDU-Port Japan
7 สิงหาคม 2563 การจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิศาสตร์ ครั้งที่ 2
Previous     1   2   3   4       Next