8 พฤศจิกายน 2563 การปฐมนิเทศศูนย์สอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ครั้งที่ 3
8 พฤศจิกายน 2563 การมอบเหรียญการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2
7 สิงหาคม 2563 โครงการ EDU-Port Japan
7 สิงหาคม 2563 การจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิศาสตร์ ครั้งที่ 2
8 พฤศจิกายน 2563 นิทรรศการประชาสัมพันธ์การสอบวัดสมรรถนะทางคณิศาสตร์ ครั้งที่ 2ที่ EDUCA 2017
7 สิงหาคม 2563 การจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตสาสตร์ของนักเรียนในประเทศไทย ครั้งที่ 1
8 พฤศจิกายน 2563 พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง The Mathematics Certification Institute of Japan กับสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
28 กรกฎาคม 2563 การเตรียมความพร้อมในการจัดการประเมินสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในประเทศไทย
Previous     1   2   3   4