รายละเอียดข้อปฏิบัติพื้นฐานสำหรับศูนย์สอบ

1. หน่วยงานที่สนใจสมัครเข้าเป็นศูนย์สอบ ต้องรับรองจำนวนผู้สมัครในศูนย์ของท่าน อย่างน้อยจำนวน 70 คน
2. หน่วยงานที่สมัครเป็นศูนย์สอบแล้ว ต้องรับสมัครและส่งใบสมัครกลับมาที่สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดงบประมาณในการบริหารจัดการตามยอดผู้เข้าสอบในแต่ละศูนย์สอบ ตามอัตราดังนี้
จำนวนผู้เข้าสอบ
อัตราค่าบริหารจัดการการจัดสอบ (บาท)
ผู้คุมสอบอัตรา 35:2 คน (บาท)
70-105 คน
4,500
ค่าคุมสอบ 500 บาทต่อคน
106-175 คน
6,000
ค่าคุมสอบ 500 บาทต่อคน
176-245 คน
7,500
ค่าคุมสอบ 500 บาทต่อคน
246-315 คน
9,000
ค่าคุมสอบ 500 บาทต่อคน
316-385 คน
10,500
ค่าคุมสอบ 500 บาทต่อคน
386- 455 คน
12,000
ค่าคุมสอบ 500 บาทต่อคน
456-525 คน
13,500
ค่าคุมสอบ 500 บาทต่อคน
526-595 คน
15,000
ค่าคุมสอบ 500 บาทต่อคน
3. หน่วยงานที่สมัครเป็นศูนย์สอบ ต้องดำเนินการจัดสอบตามวันและเวลาที่กำหนด โดยพร้อมเพียงกันทั้งประเทศ โดยสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยจะดำเนินการจัดส่งข้อสอบให้แก่ศูนย์สอบก่อนวันจัดสอบ
4. ศูนย์สอบดำเนินการส่งข้อสอบให้กับทางสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยภายหลังจากสอบเสร็จทันที

สนับสนุนโดย