ดำเนินการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8 ใน วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
อัตราค่าการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8
ระดับที่ ระดับเทียบเท่า อัตราค่าสมัครสอบ เวลาในการสอบ
3 ม.3 - ม.ปลาย 350 บาท 120 นาที
4 ม.2 - ม.3 350 บาท 120 นาที
5 ม.1 - ม.2 350 บาท 120 นาที
6 ป.6 - ม.1 250 บาท 50 นาที
7 ป.5 - ป.6 250 บาท 50 นาที
8 ป.4 - ป.5 250 บาท 50 นาที
9 ป.3 - ป.4 200 บาท 40 นาที
10 ป.2 - ป.3 200 บาท 40 นาที
11 ป.1 - ป.2 200 บาท 40 นาที