การเตรียมความพร้อมในการจัดการประเมินสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในประเทศไทย

posted by admin_Suken_TH| Published on 2020-07-28

การเตรียมความพร้อมในประเทศไทย โดยศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับทีม The Mathematics Certification Institute of Japan ดำเนินการเตรียมบริบทชั้นเรียนและแปลข้อสอบเพื่อใช้สำหรับประเมินสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยได้เริ่มการทดลองสอบด้วยข้อสอบจาก The Mathematics Certification Institute of Japan หรือที่เรียกกันว่า "ข้อสอบ Suken"  ดูรูปภาพเพิ่มเติม