พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง The Mathematics Certification Institute of Japan กับสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

posted by Admin_Suken_TH| Published on 2020-11-08

        เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมร่วมระหว่าง The Mathematics Certification Institute of Japan กับสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Mathematics Certification Institute of Thailand) เพื่อลงนามความร่วมมือในการดำเนินการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ให้กับกลุ่มคนในประเทศไทย  พิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่สำนักงาน The Mathematics Certification Institute of Japan กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กลุ่มคนที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ประกอบด้วยตัวแทนจากทั้งประเทศไทยแประเทศญี่ปุ่น โดยตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วย Prof. Shizumi SHIMIZU ประธานของ The Mathematics Certification Institute of Japan, Prof.Shin Watanabe รอง ประธานของ The Mathematics Certification Institute of Japan, Mr.Takada Shinobu และ Mr. Tetsu Yamaguchi  เจ้าหน้าที่ของ The Mathematics Certification Institute of Japan ตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา อาจารย์ ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ เลขานุการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาอาจารย์ ปรีชา เครือวรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน อาจารย์ ดร.วิภาพร สุทธิอัมพรผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  อาจารย์ ดร.ธัญญา กาศรุญ และอาจารย์ ดร.สุทธารัตน์ บุญเลิศ อาจารย์ประจำคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 2 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 8 คน ดูรูปภาพเพิ่มเติม