การจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตสาสตร์ของนักเรียนในประเทศไทย ครั้งที่ 1

posted by Admin_Suken_TH| Published on 2020-08-07

          เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Mathematics Certification Institute of Thailand) ร่วมด้วยสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และThe Mathematics Certification Institute of Japan ดำเนินการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตสาสตร์ของนักเรียนในประเทศไทย ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนก่น การจัดสอบดังกล่าวได้สอบตั้งแต่ระดับที่ 11 (เทียบเท่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ถึงระดับที่ 3 (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ารับการทดสอบรวมทั้งสิ้น 180 คน นอกจากการดำเนินการจัดสอบแล้วยังมีการประชุมความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่น นำโดย รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณาจารย์จากสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ในส่วนของญี่ปุ่นนำโดย Prof. Shizumi Shimizu ประธาน The Mathematics Certification Institute of Japan และทีมจากประเทศญี่ปุ่นรวม 4 คน ข้อสอบ SUKEN ที่นำมาใช้นั้นเป็นข้อสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ที่มีมาตรฐานระดับโลก และพัฒนามากว่า 20 ปี ในส่วนของการจัดสอบที่ประเทศไทยนั้นจะดำเนินการจัดสอบในระดับ 3-11 (เนื้อหาเทียบเท่าระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ระดับต่ำสุดคือระดับ 11)   ดูรูปภาพเพิ่มเติม