การมอบเหรียญการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2

posted by Admin_Suken_TH| Published on 2020-11-08

            วันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สมาคมคณิตศาสตรศึกษา ได้มีความร่วมมือกับสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Mathematics Certification Institute of Thailand), ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และ สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น (The Mathematics Certification Institute of Japan) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมอบเหรียญการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก Prof. Shizumi SHIMIZU ประธานสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น (The Mathematics Certification Institute of Japan) และอดีตนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษาในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทีมติดตาม ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ เนียมมณี หัวหน้าหน่วยวิจัยด้านการวิเคราะห์เชิงประยุกต์คณิตศาสตร์เชิงพีชคณิต และดิสกรีต ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ศาสตราจารย์ กรรมการมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด (The Educational Foundation for Development of Thinking) อาจารย์มหาวิทยาลัยเครือข่าย ตัวแทนศูนย์สอบแต่ละภูมิภาค ผู้เข้ารับเหรียญรางวัล และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงานกว่าแปดสิบคน วัตถุประสงค์ของการจัดการทดสอบสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ด้วยแบบทดสอบ SUKEN ในประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ ความสามารถ และความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปในประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล ซึ่งการทดสอบสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ได้ดำเนินการขึ้นแล้วสองครั้ง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 และ 27 มกราคม 2561 โดยกิจกรรมมอบเหรียญการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 นี้ได้จัดขึ้นเพื่อมอบเหรียญรางวัล ให้กับผู้เข้าสอบที่สามารถทำแบบทดสอบได้คะแนน 100% ตามเกณฑ์การประเมิน จำนวน 10 คน จาก 19 คน การบรรยายพิเศษโดย Prof. Shizumi SHIMIZU เกี่ยวกับแนวทางในการทดสอบสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ และความเป็นมาของสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้นยังมีการบรรยายพิเศษโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ประธานสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ในประเทศไทยและการวิเคราะห์ผลการทดสอบ   ดูรูปภาพเพิ่มเติม