การปฐมนิเทศศูนย์สอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ครั้งที่ 3

posted by Admin_Suken_TH| Published on 2020-11-08

      เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด ได้มีจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ครั้งที่ 3 ณ ห้อง K101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) ขึ้น โดยมีกรรมการมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด คณาจารย์จากมาหวิทยาลัยเครือข่าย และตัวแทนศูนย์สอบ (14 ศูนย์สอบ) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 40 คน

      โดยในการประชุมเตรียมความพร้อมฯ ได้มีการกล่าวเปิดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ครั้งที่ 3 ที่จะมีการจัดสอบในวันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 ณ ศูนย์สอบทั่วประเทศและกล่าวถึงความสำคัญในการจัดสอบ สถิติในการสอบครั้งที่ 1, 2 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ ประธานกรรมการมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด และการชี้แจงรายละเอียดและข้อปฏิบัติในห้องสอบ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี เลขานุการมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด หลังจากนั้นเปิดช่วงให้ตัวแทนศูนย์สอบได้มีการแลกเปลี่ยนซักถาม ดูรูปภาพเพิ่มเติม