กำหนดการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 (ภาคบ่าย)

posted by SUKEN Thailand| Published on 2022-03-18

กำหนดการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6
สอบวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 (ภาคบ่าย)

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 20 มีนาคม 2565
ผ่านเว็บไซต์: https://www.sukenthailand.com/preregister.php
.
สอบในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565
ณ ศูนย์สอบทั่วประเทศไทย โดย ศูนย์สอบในครั้งที่ 6 มีดังนี้
...............ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ..............
1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อาคารพจน์ สารสิน) จังหวัดขอนแก่น
2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
3. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
4. โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
5. โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
6. โรงเรียนสันติธรรมวิทยา จังหวัดอุดรธานี
7. โรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์ จังหวัดมุกดาหาร
8. โรงเรียนปัญจดี จังหวัดชัยภูมิ
..............ภาคเหนือ.....................
9.คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
10.โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
................ภาคกลางและตะวันออก.................
11.มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท (คณะวิทยาศาสตร์) กรุงเทพมหานคร
12.โรงเรียนรุ่งอรุณ *** กรุงเทพมหานคร
13. โรงเรียนสุจิปุลิ จังหวัดฉะเชิงเทรา
14. โรงเรียนสาธิตบางนา*** จังหวัดสมุทรปราการ
15. โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย*** จังหวัดสมุทรปราการ
16. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
17. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) จังหวัดนครปฐม
.................ภาคใต้..............................
18. โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา*** จังหวัดภูเก็ต
19. โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา*** จังหวัดภูเก็ต
20. โรงเรียนขจรเกียรติถลาง*** จังหวัดภูเก็ต
21. โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู จังหวัดยะลา
22. โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23. โรงเรียนวรพัฒน์ จังหวัดสงขลา
***รับสมัครเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเท่านั้น
................................................................................................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 043-009-700 ต่อ 50147
มือถือ 098-5865728
email: suken.thai@gmail.com
.................................................................................
สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
(The Mathematics Certification Institute of Thailand)