การรับสมัครสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 7

posted by SUKEN Thailand| Published on 2022-11-02

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 7

สอบวันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2566 (ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.)

สามารถสมัครสอบ

?https://www.sukenthailand.com/preregister.php

และดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์

?https://www.sukenthailand.com/information.php

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 ธันวาคม 2565

ศูนย์สอบการสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 (SUKEN THAILAND)

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 25 ธันวาคม 2565

ผ่านเว็บไซต์: https://www.sukenthailand.com/preregister.php

สอบในวันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2566 (ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.)

ณ ศูนย์สอบทั่วประเทศไทย โดย ศูนย์สอบในครั้งที่ 7 มีดังนี้

...............ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ..............

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น

2. โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย

4. โรงเรียนสันติธรรมวิทยา จังหวัดอุดรธานี

5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

6. โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

7. โรงเรียนปัญจดี จังหวัดชัยภูมิ

8. โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม

..............ภาคเหนือ.....................

9.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

10.คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

................ภาคกลางและตะวันออก.................

11. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท กทม.

12. โรงเรียนรุ่งอรุณ กทม.***

13. โรงเรียนเพลินพัฒนา กทม.***

14. โรงเรียนสาธิตบางนา จังหวัดสมุทรปราการ***

15. โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย จังหวัสมุทรปราการ***

16. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

17. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

18. โรงเรียนสุจิปุลิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

.................ภาคใต้..............................

19. โรงเรียนวรพัฒน์ จังหวัดสงขลา

20. โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา

21. โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย จังหวัดสุราษฎร์ธานี***

22. โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวัดภูเก็ต***

23. โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา จังหวัดภูเก็ต***

24. โรงเรียนขจรเกียรติถลาง จังหวัดภูเก็ต***

25. โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย จังหวัดพังงา***

26. โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู จังหวัดยะลา

27. โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ จังหวัดปัตตานี

***รับสมัครเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเท่านั้น

vOG21I.png

................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 043-009-700 ต่อ 50147

มือถือ 098-5865728

email: suken.thai@gmail.com

.................................................................................

สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

(The Mathematics Certification Institute of Thailand)