กำหนดการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7

posted by SUKEN Thailand| Published on 2023-01-05

?กำหนดการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 ?

สอบวันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2566 (ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.)

ณ ศูนย์สอบทั่วประเทศไทย โดย ศูนย์สอบในครั้งที่ 7 มีดังนี้

 

...............ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ..............

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น

2. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ จังหวัดนครพนม

3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย

4. โรงเรียนสันติธรรมวิทยา จังหวัดอุดรธานี

5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

6. โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

 

..............ภาคเหนือ.....................

7.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

8.คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

................ภาคกลางและตะวันออก.................

9. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท กทม.

10. โรงเรียนรุ่งอรุณ กทม.***

11. โรงเรียนเพลินพัฒนา กทม.***

12. โรงเรียนสาธิตบางนา จังหวัดสมุทรปราการ***

13. โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย จังหวัสมุทรปราการ***

14. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

15. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

16. โรงเรียนสุจิปุลิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

.................ภาคใต้..............................

17. โรงเรียนวรพัฒน์ จังหวัดสงขลา

18. โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา

19. โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย จังหวัดสุราษฎร์ธานี***

20. โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวัดภูเก็ต***

21. โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา จังหวัดภูเก็ต***

22. โรงเรียนขจรเกียรติถลาง จังหวัดภูเก็ต***

23. โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย จังหวัดพังงา***

24. โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู จังหวัดยะลา

25. โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ จังหวัดปัตตานี

***รับสมัครเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเท่านั้น

................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 043-009-700 ต่อ 50147

มือถือ 098-5865728

email: suken.thai@gmail.com

.................................................................................

สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

(The Mathematics Certification Institute of Thailand)