การเตรียมความพร้อมในการจัดการประเมินสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในประเทศไทย