พิธีลงนามความร่วมมือในการดำเนินการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ให้กับกลุ่มคนในประเทศไทย