การจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิศาสตร์ ในงาน EDUCA 2017