ต้อนรับ Prof.Shizumi SHIMIZU ประธานสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น (The mathematics certification institute of Japan) ในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 13 (The 13th National Open Class) และ กิจกรรมการมอบเหรียญการสอบ SUKEN ครั้งที่ 3