การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ครั้งที่ 4 ณ ห้อง M205 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)