ภาพอาคาร สถานที่ ในการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 วันที่ 21 มีนาคม 2564